Tisztelt Mozilátogató!

Az adatkezelés célja az I.T. Magyar Cinema Kft., mint adatkezelő részéről e-mail hírlevelek küldése a hozzájárulásukat cinemacity.hu oldalon megadó érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, név, e-mail cím, azonosítószám, leggyakrabban látogatott Cinema City mozi, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

  • a hírleveleink végén található „leiratkozás”, „adatmódosítás” linkre kattintva
  • az I.T. Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.) címére postai levélben küldve
  • a lemondas@cinemacity.hu e-mail címre küldött e-mailben

Adatfeldolgozó: A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.)

Azon felhasználók, akik hírlevélre történő feliratkozás során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a feliratkozás során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24.) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Az adattulajdonost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adattulajdonos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Jó szórakozást kívánunk!
I.T. Magyar Cinema Kft.