Tisztelt Mozilátogató!

A hírlevélre feliratkozók önkéntes hozzájárulása alapján személyes adataikat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a Cinema City Adatvédelmi Szabályzatában megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott hírlevélküldési célból kezeli: az I.T. Magyar Cinema Kft.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, név, e-mail cím, azonosítószám, leggyakrabban látogatott Cinema City mozi, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés jogalapja a feliratkozók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

  • a hírleveleink végén található „leiratkozás”, „adatmódosítás” linkre kattintva
  • az I.T. Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.) címére postai levélben küldve
  • a gdpr@cinemacity.hu e-mail címre küldött e-mailben

Adatfeldolgozó: A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.)

Azon feliratkozó, akik hírlevélre történő feliratkozás során megadja a marketingcélú hozzájárulását, beleegyezését adja ahhoz, hogy a feliratkozás során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24.) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatok a feliratkozó előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

A feliratkozó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A feliratkozó az adatkezeléssel összefüggő jogai sérelme esetén egyeztetést kezdeményezhet az adatkezelővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a feliratkozó ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a feliratkozó dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

Jó szórakozást kívánunk!
I.T. Magyar Cinema Kft.